Integritetspolicy

Information om hur vi behandlar dina personuppgifter osv.

VI ÄR REGISTERANSVARIGA - HUR KONTAKTAR DU OSS?
Schou är registeransvariga för behandlingen av de personuppgifter vi har fått om
dig. Nedan hittar du våra kontaktuppgifter.

Schou Company A/S
Nordager 31, 6000 Kolding
CVR-nr.: 50102017

Kontaktperson:
Malene Filtenborg Schøler
HR-chef
Telefon: +45 88 91 87 52
E-post: mafi@schou.com

Syftet med vår behandling av personuppgifter, typerna/kategorierna av uppgifter och den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter

NÄR DU ANVÄNDER VÅR WEBBPLATS SAMLAR VI IN FÖLJANDE PERSONUPPGIFTER
När du besöker webbplatsen samlar vi automatiskt in uppgifter om dig och hur du använder webbplatsen, till
exempel vilken typ av webbläsare du använder, vilka sökord du använder på webbplatsen, din IP-adress,
inklusive din nätverksplats och information om din dator.
Syftet är att optimera användarupplevelsen och webbplatsens funktion, samt att skicka riktad marknadsföring, inklusive retargeting via Facebook och Google. Denna behandling av uppgifter är nödvändig för att vi ska kunna se efter våra intressen när det gäller att förbättra webbplatsen och visa erbjudanden och nyheter som är relevanta för dig.

Den rättsliga grunden för behandlingen är EU:s dataskyddsförordning art. 6.1(f)

När du köper en produkt eller kommunicerar med oss på webbplatsen samlar vi in de uppgifter som du själv lämnar, t.ex. namn, adress, e-postadress, telefonnummer, betalningssätt, uppgifter om vilka produkter du köper och eventuellt har returnerat, leveranssätt samt uppgifter om den IP-adress beställningen görs ifrån.
Syftet är att vi ska kunna leverera de produkter du har beställt och på annat sätt uppfylla vårt avtal med dig, inklusive att kunna administrera dina rättigheter att returnera och reklamera. Uppgifter om dina köp kan också behandlas för att uppfylla lagkrav, inklusive redovisning och finansiell rapportering. Uppgifter om köp lagras. Vid köp samlas IP-adressen in i syfte att skydda våra intressen och förebygga bedrägeri.

Den rättsliga grunden för behandlingen är EU:s dataskyddsförordning art. 6.1(b, c och f)
När du registrerar dig för vårt nyhetsbrev samlar vi in uppgifter om ditt namn, din e-postadress och eventuellt mobilnummer.
Syftet är att vi ska kunna skicka nyhetsbrev till dig.
Den rättsliga grunden för behandlingen är EU:s dataskyddsförordning art. 6.1(f)

RÄTSLIG GRUND FÖR VÅR BEHANDLING AV DINA PERSONUPPGIFTER ÄR I ENLIGHET MED:
Den rättsliga grunden för behandlingen är EU:s dataskyddsförordning art. 6.1(b, c och f) Var dina personuppgifter kommer ifrån:
Uppgifterna samlas in direkt från kunder, leverantörer och medarbetare, de samlas inte in från tredje part.

LAGRING AV DINA PERSONUPPGIFTER
Vi lagrar dina personuppgifter i upp till ett år efter avslutat samarbete eller så länge som det krävs enligt lag.

NÄR DU HANDLAR HOS OSS BEHANDLES FÖLJANDE PERSONUPPGIFTER
Syfte:
Hantering av kunduppgifter i samband med ingående av avtal och genomförande av avtal som ingåtts och efterföljande fakturering samt eventuella påminnelser, samt leverans.

VILKA TYPER AV PERSONUPPGIFTER VI BEHANDLAR:
När du blir kund hos oss, eller om du ändrar ditt engagemang hos oss, ber vi dig om några uppgifter. Vi behöver bland annat veta vilket företag det gäller, namn, adress och företagets CVR-nummer. Vi är medvetna om att det är mycket personliga uppgifter och därför har vi självklart tydliga regler för hur dessa behandlas.

VAR DINA PERSONUPPGIFTER KOMMER IFRÅN
Kunden ansvarar själv för att Schou förses med de nödvändiga uppgifterna för behandling och leverans av olika produkter/tjänster.

Hos Schou kan det hända att personuppgifter vidarebefordras från en kund om slutanvändaren, så att vi kan leverera produkter/tjänster direkt till slutanvändaren.

LAGRING AV DINA PERSONUPPGIFTER
Personuppgifter lagras av Schou i enlighet med gällande regler, inklusive redovisningslagen, under en period av fem år från utgången av det räkenskapsår som informationen avser. Personuppgifterna raderas när de inte längre är relevanta och Schous skyldighet att behålla personuppgifterna har upphört.

DINA RÄTTIGHETER
Enligt dataskyddsförordningen har du ett antal rättigheter i samband med vår behandling av uppgifter om dig.

OM DU VIL UTÖVA DINA RÄTTIGHETER SKA DU KONTAKTA OSS.

Rätt att ta del av uppgifter (rätt till tillgång) 
Du har rätt att ta del av de uppgifter om dig som vi behandlar, samt ytterligare ett antal uppgifter.

Rätt till rättelse
Du har rätt att får oriktiga uppgifter om dig själv rättade.

Rätt till radering
I särskilda fall har du rätt att få dina uppgifter raderade innan tidpunkten för den vanliga raderingen inträffar.

Rätt till begränsning av behandlingen
Du har vid vissa tillfällen rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter. Om du har rätt att begränsa behandlingen kommer vi framöver endast att behandla uppgifterna, med undantag för lagring, med ditt samtycke eller för att uppfylla, göra gällande eller försvara rättsliga krav eller för att skydda en person eller viktiga allmänna intressen.

Rätt att göra invändningar
I vissa fall har du rätt att göra invändningar mot vår eller rättslig behandling av dina personuppgifter.
Du kan också göra invändningar mot behandling av dina personuppgifter för direkt marknadsföring.

Rätt att vidarebefordra uppgifter (dataportabilitet)
I vissa fall har du rätt att få dina personuppgifter i ett strukturerat, vanligt och maskinläsbart format och att få dessa personuppgifter överförda från en registeransvarig till en annan utan hinder.

Du kan läsa mer om dina rättigheter i Datatilsynets (den danska Datainspektionen) vägledning om registrerades rättigheter som du hittar på
www.datatilsynet.dk.

Klagomål till Datatilsynet
Du har rätt att lämna in klagomål hos Datatilsynet (den danska Datainspektionen) om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter.
Kontaktuppgifter till Datatilsynet hittar du på www.datatilsynet.dk.

Dokumentuppgifter
Detta är den första versionen av Schous integritetspolicy skriven 2018-04-23, upprättad av Schous Human Resource Department